You are here
2017-Buick-Enclave-Leather-AWD-min-20170427.png 2017 Buick LUXURY Mỹ SUVS 

Phiên bản Buick Enclave Leather AWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Enclave Leather AWD 2017 là một trong 5 phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang cỡ trung của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $39,065 tới $49,625 Giá phiên bản Buick Enclave Leather AWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $45,765 tương đương 1.037.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Enclave Leather AWD 2017. Phiên bản Buick Enclave Leather AWD 2017…

Read More
2017-Buick-Envision-Premium-AWD-min-20170427.png 2017 Buick LUXURY Mỹ SUVS 

Phiên bản Buick Envision Premium AWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Envision Premium AWD 2017 là một trong 7 phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $34,065 tới $44,960 Giá phiên bản Buick Envision Premium AWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $42,320 tương đương 959.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Envision Premium AWD 2017. Phiên bản Buick Envision Premium AWD 2017…

Read More
2017-Buick-Enclave-Leather-FWD-min-20170427.png 2017 Buick LUXURY Mỹ SUVS 

Phiên bản Buick Enclave Leather FWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Enclave Leather FWD 2017 là một trong 5 phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang cỡ trung của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $39,065 tới $49,625 Giá phiên bản Buick Enclave Leather FWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $43,765 tương đương 992.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Enclave Leather FWD 2017. Phiên bản Buick Enclave Leather FWD 2017…

Read More

Phiên bản Buick Encore FWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Encore FWD 2017 là một trong 11 phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $22,299 tới $31,965 Giá phiên bản Buick Encore FWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $22,299 tương đương 508.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Encore FWD 2017. Phiên bản Buick Encore FWD 2017 tại Mỹ – Giá…

Read More
2017-Buick-Encore-Prefered-II-AWD-min-20170427.png 2017 Buick LUXURY Mỹ SUVS 

Phiên bản Buick Encore Preferred II AWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Encore Preferred II AWD 2017 là một trong 11 phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $22,299 tới $31,965 Giá phiên bản Buick Encore Preferred II AWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $28,365 tương đương 643.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Encore Preferred II AWD 2017. Phiên bản Buick Encore…

Read More
2017-Buick-Enclave-Premium-AWD-min-20170427.png 2017 Buick LUXURY Mỹ SUVS 

Phiên bản Buick Enclave Premium AWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Enclave Premium AWD 2017 là một trong 5 phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang cỡ trung của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $39,065 tới $49,625 Giá phiên bản Buick Enclave Premium AWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $49,625 tương đương 1.125.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Enclave Premium AWD 2017. Phiên bản Buick Enclave Premium AWD 2017…

Read More
2017-Buick-Encore-Sport-Touring-FWD-min-20170427.png 2017 Buick LUXURY Mỹ SUVS 

Phiên bản Buick Encore Sport Touring FWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Encore Sport Touring FWD 2017 là một trong 11 phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $22,299 tới $31,965 Giá phiên bản Buick Encore Sport Touring FWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $25,565 tương đương 582.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Encore Sport Touring FWD 2017. Phiên bản Buick Encore…

Read More
2017-Buick-Enclave-Convenience-FWD-min-20170427.png 2017 Buick LUXURY Mỹ SUVS 

Phiên bản Buick Enclave Convenience FWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Enclave Convenience FWD 2017 là một trong 5 phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang cỡ trung của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $39,065 tới $49,625 Giá phiên bản Buick Enclave Convenience FWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $39,065 tương đương 886.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Enclave Convenience FWD 2017. Phiên bản Buick Enclave Convenience FWD 2017…

Read More
2017-Buick-Encore-Prefered-AWD-min-20170427.png 2017 Buick LUXURY Mỹ SUVS 

Phiên bản Buick Encore Preferred AWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Encore Preferred AWD 2017 là một trong 11 phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $22,299 tới $31,965 Giá phiên bản Buick Encore Preferred AWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $25,865 tương đương 586.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Encore Preferred AWD 2017. Phiên bản Buick Encore Preferred AWD 2017…

Read More
2017-Buick-Encore-Sport-Touring-AWD-min-20170427.png 2017 Buick LUXURY Mỹ SUVS 

Phiên bản Buick Encore Sport Touring AWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Encore Sport Touring AWD 2017 là một trong 11 phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $22,299 tới $31,965 Giá phiên bản Buick Encore Sport Touring AWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $27,065 tương đương 613.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Encore Sport Touring AWD 2017. Phiên bản Buick Encore…

Read More