You are here
2017-Kia-Rio-5-Door-SX-min-20170425.png 2017 HATCHBACKS Kia Mỹ 

Phiên bản Kia Rio 5-Door SX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Rio 5-Door SX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Hacthback Kia Rio mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $15,495 tới $20,905 Giá phiên bản Kia Rio 5-Door SX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $20,905 tương đương 476.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Rio 5-Door SX 2017 Phiên bản Kia Rio 5-Door SX 2017 tại Mỹ –…

Read More
2017-Kia-Forte5-Hatchback-EX-min-20170425.png 2017 HATCHBACKS Kia Mỹ 

Phiên bản Kia Forte5 Hatchback EX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Forte5 Hatchback EX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Hatchback Kia Forte5 mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $18,200 tới $23,800 Giá phiên bản Kia Forte5 Hatchback EX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $22,100 tương đương 503.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Forte5 Hatchback EX 2017 Phiên bản Kia Forte5 Hatchback EX 2017 tại Mỹ –…

Read More
2017-Kia-Sedona-SX-min-20170425.png 2017 HATCHBACKS Kia Mỹ 

2017 Kia Forte5 Hatchback SX

   Phiên bản Kia Forte5 Hatchback LX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Hatchback Kia Forte5 mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $18,200 tới $23,800 Giá phiên bản Kia Forte5 Hatchback LX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $18,200 tương đương 414.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Forte5 Hatchback LX 2017 2017 Kia Forte5 Hatchback SX Price Giá niêm yết :…

Read More
2017-Kia-Rio-5-Door-LX-min-20170425.png 2017 HATCHBACKS Kia Mỹ 

Phiên bản Kia Rio 5-Door LX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Rio 5-Door LX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Hacthback Kia Rio mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $15,495 tới $20,905 Giá phiên bản Kia Rio 5-Door LX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $15,495 tương đương 353.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Rio 5-Door LX 2017 Phiên bản Kia Rio 5-Door LX 2017 tại Mỹ –…

Read More
2017-Kia-Rio-5-Door-EX-min-20170425.png 2017 HATCHBACKS Kia Mỹ 

Phiên bản Kia Rio 5-Door EX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Rio 5-Door EX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Hacthback Kia Rio mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $15,495 tới $20,905 Giá phiên bản Kia Rio 5-Door EX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $17,905 tương đương 408.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Rio 5-Door EX 2017 Phiên bản Kia Rio 5-Door EX 2017 tại Mỹ –…

Read More
2017-Kia-Forte5-Hatchback-LX-min-20170425.png 2017 HATCHBACKS Kia Mỹ 

Phiên bản Kia Forte5 Hatchback LX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Forte5 Hatchback LX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Hatchback Kia Forte5 mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $18,200 tới $23,800 Giá phiên bản Kia Forte5 Hatchback LX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $18,200 tương đương 414.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Forte5 Hatchback LX 2017 Phiên bản Kia Forte5 Hatchback LX 2017 tại Mỹ –…

Read More
2017-Kia-Forte5-Hatchback-SX-min-20170425.png 2017 HATCHBACKS Kia Mỹ 

Phiên bản Kia Forte5 Hatchback SX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Forte5 Hatchback SX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Hatchback Kia Forte5 mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $18,200 tới $23,800 Giá phiên bản Kia Forte5 Hatchback SX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $23,800 tương đương 542.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Forte5 Hatchback SX 2017. Phiên bản Kia Forte5 Hatchback SX 2017 tại Mỹ –…

Read More